antbangos.lt antbangos.lt

Nuo gruodžio 1 d. įsigyti galima bus tik turimas sandėlyje prekes.

Šventinio laikotarpio metu užsakymai gali kiek vėluoti. Plačiau - telefonu +370 683 59548

Pirkimo taisyklės ir privatumas

Taisyklių redakciją galiojusią iki 2023-11-20 galite rasti ČIA.

Atnaujinta 2023-11-20

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis
dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant
prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles,
atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės
tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo
pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra
apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą,
išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, vadovaujantis Taisyklių 1.3.
papunkčiu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.
parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo
būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“ (žr. 5
punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių papunktyje numatytais būdais, atitinkamuose
Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam
įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, kuris
gali sutapti su asmens gyvenamosios vietos adresu, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. papunktyje pateikti Pirkėjo asmens
duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos
analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo
Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto
adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui
įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti
ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės
informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve,
pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos
užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta
tvarka. (https://www.vvtat.lt/veiklos-sritys/ne-maisto-produktai/vartotoju-teises-ir-garantijos/714).
3.3. Taisyklių 3.2. papunktyje numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė
nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo
nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei
Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją
skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų
laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės
teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę
informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pateikti
užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo
nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant
Pridėtinės vertės mokestį.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant
Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės
atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam
bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po
užsakymo pateikimo. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir
pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią
prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o
prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių
pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais
terminais. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių
aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu.
Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas
sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės
arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais užsakymo gavimo diena informuoti Pardavėją, jeigu siunta
pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos
neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio
pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių
pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų
Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su
pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
7. Prekių kokybės, garantijos.
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie
kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo parduodamos prekės savo dydžiu, forma, atspalviu, ar kitais
parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, atspalvio ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo
vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.
8. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.
8.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo
naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo
padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis
atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis.
Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
8.2. Minėta sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:
a) pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios
gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai
pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
b) greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
c) supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos
apsaugos ar higienos priežasčių;
d) Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.
8.3. Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo
Sutarties sudarymo dienos. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, atsisakyti
sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
8.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atsisakyti Sutarties, turi kreiptis į Pardavėją žodžiu arba
atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti
Sutarties.
8.5. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina visus ar dalį pinigų už Prekes ne vėliau nei per 14
(keturiolika) dienų nuo įrodymo apie Prekės išsiuntimą Pardavėjui gavimo dienos arba Prekės grąžinimo.
8.6. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė ar jos pakuotė yra sugadinta, Prekė
yra praradusi prekinę išvaizdą (pažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), Prekė buvo naudota, Prekė yra
be autentiškų etikečių, apsauginių maišelių bei be tų pačių priedų, su kuriais ir buvo parduota, Prekė yra
netvarkingoje ir/ar neoriginalioje pakuotėje (be instrukcijos ir garantinio talono, jei jie buvo pristatyti su Preke),
kitokios sudėties, nei Pirkėjo buvo įsigyta, negrąžintos perduotos Pirkėjui kartu su Preke dovanos, Prekės
aksesuarai ar priedai.
8.7. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, Pardavėjas nepriima
grąžinamos prekės.
8.8. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams
asmenims (verslininkams) nėra taikoma.
9. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas.
9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse
įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
9.2. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:
9.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus
įmanoma pašalinti;
9.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
9.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra
nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
9.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės
prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
9.3. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama
prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.
Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti)
arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to
patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas
aplinkybes, įskaitant:

1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
9.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį
tik tuo atveju, jeigu:
9.4.1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekę taisant ar keičiant Pardavėjas nesutiko
padengti prekės grąžinimo išlaidų arba prekės pašalinimo ir įdiegimo išlaidų, kai prekė buvo tinkamai
įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota) arba Pardavėjas, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;
9.4.2. prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;
9.4.3. prekės trūkumas yra esminis;
9.4.4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos
prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
9.5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra nedidelis.
9.6. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.6.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@antbangos.lt, Pranešime privaloma nurodyti
grąžinamas prekes;
9.6.3. pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Pardavėjui.

9.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų po prekės grąžinimo. Pinigai už prekę
grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir
Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą
banko sąskaitą.
9.8. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis
medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos
prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
10. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė.
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei
Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to
atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems
asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs
prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį
laikome Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl
to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus,
nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų
el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų
tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
11. Rinkodara ir informacija.
11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas
panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y.
nuo jų atlikimo momento.
11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo

priemonėmis.
11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje
„Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių
pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
12. Prekių kokybės garantija
12.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (taikoma 2 metų įstatyminė kokybės garantija).
12.2. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos
kokybės prekę, jiems nustato teisės aktai.
13. Baigiamosios nuostatos.
13.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus
susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją,
savo prašymą/skundą dėl įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51,
interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams
apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr ar Vartotojų teisių
informacinėje sistemoje (VTIS).

Privatumas

Bendra informacija

AntBangos.lt gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

AntBangos.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Renkama informacija

Visi mūsų Pirkėjai yra vienodai svarbūs! Informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku jį paruošti bei pristatyti tinkamu adresu.

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus - pristatyti užsakymus, užskaityti kredito kortelių apmokėjimus (pvz. paysera.lt). Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga

AntBangos.lt elektroninė parduotuvė stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. Ant Bangos.lt visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Privatumo politikos pakeitimai

AntBangos.lt turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Privatumo informacija atnaujinta 2019-06-27